Moja własna instrukcja obsługi HW-585, 3-kanałowego regulatora prędkości wentylatora komputerowego.

Posted in Projekt on June 2nd, 2019 by BAKLO

Bardzo trudno było znaleźć dobrą instrukcję do HW-585, który kupiłem w Internecie, więc postanowiłem napisać własny. Być może będzie to pomocne także dla ciebie, jednak używaj go na własne ryzyko i sprawdź wszystko zanim aplikację zostawisz bez nadzoru.

plytka

Sterownik działa tylko z wentylatorami 4-przewodowymi przeznaczonymi do sterowania PWM (wentylatory 3-przewodowe będą zawsze pracować z maksymalną prędkością).
Automatyczne sterowanie jest tylko dla FAN1 (sterowanie oparte na temperaturze monitorowanej przez czujnik NTC).
FAN2 i FAN3 mogą być sterowane ręcznie za pomocą potencjometrów umieszczonych obok złączy FAN2 i FAN3.

Opis portów:
-12V + – złącze dla zewnętrznego zasilacza 12V DC
FAN1 – złącze dla wentylatora 1 (sterowanie automatyczne)
FAN2 – złącze dla wentylatora 2 (sterowanie ręczne)
FAN3 – złącze dla wentylatora 3 (sterowanie ręczne)
NTC-50K3950 – złącze czujnika temperatury NTC (w wielu przypadkach dołączony do zestawu)
BEEP – złącze brzęczyka (w wielu przypadkach dołączony do zestawu), nie ma potrzeby podłączania go, jeśli nie planujesz korzystać z funkcji alarmu przy zatrzymaniu się wentylatora.

Funkcje przełączników DIP:
TFL: OFF – najniższa prędkość FAN1 wynosi 20%, ON – najniższa prędkość FAN1 wynosi 40%
TP1 i TP2 – temperatura przyspieszania i pełna prędkość FAN1:

TP1

TP2

Temperatura przyśpieszania

Temperatura pełnej prędkości

OFF

OFF

35℃

45℃

ON

OFF

40℃

55℃

OFF

ON

50℃

70℃

ON

ON

60℃

90℃

Uwaga: poniżej temperatury przyspieszania prędkość FAN1 jest ustawiona na minimum.

BF1 – alarm zatrzymania FAN1 (ON – alarm włączony, OFF – alarm wyłączony).
BF2 – alarm zatrzymania FAN2 (ON – alarm włączony, OFF – alarm wyłączony).
Uwaga: jeśli oba są włączone, brzęczyk zostanie aktywowany, a dioda LED będzie migać, jeśli jeden lub oba wentylatory zostaną zatrzymane (lub odłączone); alarm zatrzymania jest aktywowany, gdy prędkość wentylatora jest mniejsza niż 700-800 obrotów/minutę – w przypadku korzystania z wentylatorów o niskiej prędkości obrotowej mogą one działać np. przy 600 obrotów/minutę, gdy sygnał PWM wynosi 10% lub 20%, co spowoduje wyzwolenie alarmu, nawet jeśli wentylator nadal się obraca.

Zakres regulacji prędkości:
FAN1: 20%-100% (lub 40%-100% gdy TFL = ON), automatyczna kontrola prędkości w oparciu o temperaturę i ustawienia TP1, TP2 i TFL.
FAN2 i FAN3: 10%-100% (10%, gdy potencjometr jest obrócony maksymalnie w lewo, 100%, gdy potencjometr jest obrócony maksymalnie w prawo)

Parametry czujnika temperatury: NTC 50K B3950

My own manual of HW-585, a 3-channel fan speed controller.

Posted in Projekt on June 2nd, 2019 by BAKLO

It was very hard to find a good manual for HW-585, a 3-channel fan speed controller I purchased on the internet, so I decided to write my own manual. Maybe it will be helpful also for you. However use it at your own risk and test on workbench first.

plytka

Controller works only with 4-wire fans intended for PWM control (3-wire fans will always run with maximum speed).
Automatic control is only for FAN1 (control based on temperature monitored by NTC).
FAN2 and FAN3 can be controlled manually using potentiometers located next to FAN2 and FAN3 connectors.

Description of ports:
-12V+ – connector for external 12V DC supply
FAN1 – connector for fan 1 (automatic control)
FAN2 – connector for fan 2 (manual control)
FAN3 – connector for fan 3 (manual control)
NTC-50K3950 – connector for NTC temperature sensor (in many cases included with the kit)
BEEP – connector for buzzer (in many cases included with the kit), no need to connect it if you do not plan to use stall alarm function.

DIP switches functions:
TFL: OFF – lowest speed of FAN1 is 20%, ON – lowest speed of FAN1 is 40%
TP1 and TP2 – accelerating temperature and full speed temperature of FAN1:

TP1

TP2 Accelerating temperature Full speed temperature

OFF

OFF 35℃ 45℃

ON

OFF 40℃

55℃

OFF ON 50℃

70℃

ON ON 60℃

90℃

Note: below accelerating temperature the speed of FAN1 is set to minimum.

BF1 – stall alarm for FAN1 (ON – alarm activated, OFF – alarm deactivated).
BF2 – stall alarm for FAN2 (ON – alarm activated, OFF – alarm deactivated).
Note: if both are ON, the buzzer will be activated and LED will blink if one or both fans are stopped (or disconnected); stall alarm is activated when fan speed is below 700-800 rpm – when using low rotation speed fans, they might run at 600 rpm when PWM signal is 10% or 20%, which will trigger the alarm even if the fan is still rotating.

Speed control range:
FAN1: 20% -100% (or 40% -100% when TFL = ON), automatic speed control based on temperature and TP1, TP2 and TFL settings.
FAN2 and FAN3: 10% -100% (10% when potentiometer is rotated max to the left, 100% when potentiometer is rotated max to the right)

Temperature probe parameters: NTC 50K B3950